teisipäev, 17 september, kell 23:37:11
RSS vood Twitter Facebook Helista

Uue kõrgepingeliini mõju: tervisele ohtu pole, kaitsevöönd suureneb

330-kilovoldine elekriliin. (businessrevieweurope.eu)

Eesti põhivõrguettevõte Elering soovib senise 110-kilovoldise kõrgepinge õhuliini kohale rajada ka 330-kilovoldise elektriliini, mis läbib 40 km ulatuses Läänemaad.

Uue liini ehitamine puudutab otseselt neid inimesi, kelle maa ja majapidamine asub liini all või kõrval. Näiteks peavad maaomanikud arvestama, et uute ehitatavate tugipostide kaitsevöönd on senise 50 meetri asemel 80 meetrit.

330-kilovoldise õhuliini ja selle tugipostide ehitus algab Harjumaalt Harku vallast ja suundub üle Risti, Kullamaa, Martna ja Lihula Pärnumaale Sinti. Sealt ühendatakse liin edasi Läti kõrgepingeliiniga.

Läänlane küsis Eleringi pressiesindajalt Liis Plakilt, mis tööd ettevõttel kavas on, kuidas see inimesi puudutab, kas uue liini elektri- ja magnetväli on inimestele ohutu jne.

(Loe ka Läänlase varasemaid artikleid: "Uue elektriliini tarvis muudab maavalitsus teemaplaneeringut"; "Uue kõrgepingeliini rajamine muutis vallad ootusärevaks")

 

Milliseid probleeme näeb Elering seoses liini rajamisega? Teil on juba kogemus Tartu-Sindi liini ettevalmistustöödega. Mis probleemid seal tekkisid ja kas näete Läänemaal samasuguse stsenaariumi võimalikkust?

Liis Plakk: Selliste infrastruktuuriprojektide puhul on väga oluline leida tasakaal avalike huvide ja eraisiku õiguste vahel ning Eleringi eesmärk on tagada võimalikult paljude ühiskonnaliikmete vajadusi ja huvisid arvestav liini trass ehk asukoht maastikul. Selle juurde käib planeeringu algatamine, keskkonnamõju hindamine ning tehniliselt võimaliku ja maaomanikele vastuvõetava trassi leidmine. Oluline koht selles protsessis on läbirääkimistel maaomanikega.

 

Millised on Eleringi hüvitamispõhimõtted, mis on seotud maaomanikele nende saamatu jäänud tulu või maamaksu kompenseerimisega, kui liinipostid on eramaal?

Läbirääkimised maaomanikega on iga liiniehituse loomulik osa, kus Eleringi eesmärk on jõuda mõlemaid pooli rahuldava lahenduseni.Vastavalt seadusele on kinnisasja omanikul õigus taotleda tehnovõrkude ja -rajatiste talumise eest tasu. Tasu maksmine toimub kinnisasja omaniku kirjaliku vormikohase taotluse alusel, mis tuleb esitada tehnovõrgu või -rajatise omanikule. Elering peab alati maaomanikega läbirääkimisi notariaalse kokkuleppe sõlmimiseks ning kokkuleppes pakume maaomanikule ka täiendavat hüvitist lisaks seaduses ettenähtud talumise tasule. Kokkuleppega pakutav hüvitis sõltub alati konkreetsest maatükist, selle sihtotstarbest ning piirangu ulatusest.

 

Mis see liini vahetamine konkreetselt tähendab – kas vahetatakse ainult liin või tuleb töid teha ka kandepostide kallal?

Rajatakse uus 330-kilovoldine liin koos uute mastidega, millele lisatakse ka olemasolev 110 kV ahel. Kõik liini elemendid, nii mastid, juhtmed kui ka muud tarvikud vahetatakse välja uute vastu. Kaks erineva pingega liini hakkab paiknema ühistel mastidel ja seda selleks, et vähendada liini kaitsevööndi alla jäävat maad ja seeläbi ka maaomanikele kaasnevaid piiranguid. Vanad mastid ja juhtmed demonteeritakse.

 

Kas see võib inimeste jaoks tähendada probleeme, kui üle nende kodu või selle ligidalt läheb uus 330-kilovoldine kõrgepingeliin? Milliseid probleeme?

Üldjoontes see mingeid probleeme kaasa ei too, tänapäeval ehitatakse mastid, mis on vähem silmatorkavamad. Mastid on eranditult tsingitud ehk hallikas-valget või hõbedast värvi ning juhtmete pealmised kihid alumiiniumtraatidest ehk samuti hallikas-valget või hõbedast värvi. Muutub aga kaitsevööndi laius. Uue 330 kV õhuliini kaitsevöönd laieneb 50 meetrilt 80 meetrini (40m mõlemale poole liini telge).

 

Mida näitavad uuringud, kas elektromagnetväli on liini läheduses tugev ja kuidas see inimese tervist mõjutab?

Elektri ülekandmisel tekivad alati elektri- ja magnetväli, nende tugevus sõltub õhuliini pingest ja sellest, kui palju voolu konkreetsel hetkel liini läbib. Väli on tugevam liini vahetus läheduses, liinist eemaldumisel väheneb välja tugevus oluliselt.

Elukeskkonnas ei tohi elektromagnetvälja tugevus ületada riiklikult kehtestatud piirväärtusi, 50 Hz sagedusega elektromagnetvälja korral ei tohi elektri- ja magnetväljad elukeskkonnas ületada: elektrivälja tugevus –5000 V/m (5 kV/m), magnetvoo tihedus – 100 μT (0,1 mT).

Uute ehitatavate liinide liinialuste elektri- ja magnetväljade piirväärtused sätestab ka Eesti standard EVS-EN 50341-3-20:2007, mille juurde kuuluvad Eesti siseriiklikud erinõuded (SEN) üle 45 kV vahelduvpingega elektriõhuliinidele. Kohtades, kus inimesed sageli viibivad, ei tohi liini poolt põhjustatud elektriväljatugevus liini tavakäidu tingimustes ületada 5 kV/m ja vastav magnetväljatugevus 100 μT.

Eleringi olemasolevate õhuliinide kaitsevööndis ning nende vahetus läheduses jäävad elektri- ja magnetväljade väärtused oluliselt alla kehtestatud piirnormidele. Ka uute õhuliinide ehitamisel on piirnormidest kinnipidamine samuti garanteeritud. Oleme ka tegelenud konkreetsete mõõtmistega kohtades, kus inimesed on probleemiga meie poole pöördunud. Lisaks oma spetsialistidele oleme kasutanud Põhjamaade selle ala tippspetsialistide abi, kuid ühelgi juhul ei ole mõõtmise käigus tuvastatud, et väljade tugevus oleks isegi ligilähedane kehtestatud piirnormidele.

Väljade ohtlikkuse teemaga on aastakümneid tegelenud ka Maailma Tervishoiuorganisatsioon (WHO), kes on seisukohal, mida eri uuringud on ka kinnitanud, et kui elektri- ja magnetväljade tugevuse näitajad jäävad lubatud piiresse, negatiivset mõju inimese tervisele ei kaasne.

 

Kui pikk on Läänemaad läbiv liiniosa?

Umbes 40 km.

 

Millal loodab Elering ehitust alustada ja millal valmis saada?

Ehitushange on plaanis välja kuulutada 2015 ja liini valmimine on planeeritud aastal 2018.

 

Kas Elering soovib liini rajada ainult vana liini kohale või erandjuhtudel ollakse valmis ka ümber mõne objekti minema, kui maaomanikud seda nõuavad?

Kuna antud liin hõlmab kolme maakonda, siis tegi Elering maavalitsustele ettepaneku käsitleda projekti komplekselt kolme maakonna ulatuses maakonnaülese teemaplaneeringuna. Teemaplaneeringu algatamise eesmärk on tagada võimalikult paljude ühiskonnaliikmete vajadusi ja huvisid arvestavad tingimused kehtiva maakonnaplaneeringu või üldplaneeringu täpsustamiseks ja täiendamiseks ning selle tegemise käigus arvestatakse võimalikult palju kõigi huvigruppide arvamustega, et leida optimaalseim liinitrass. Päarst planeeringu algatamist alustatakse läbirääkimisi maaomanikega.


Share |

Kommentaarid

Uudised

Täna kontrollivad politseinikud üle Eesti reguleerimata ülekäiguradade juures jalakäijate ja sõidukijuhtide käitumist.

Tartus tegi avarii politseiauto, milles olnud ametnik sai viga. Tallinnas viidi haiglasse trollis kukkunud naine. 

Uneapnoe on tõsine haigus, mis murrab tugevaid mehi ja muudab nende elu kannatusterikkaks. Läänemaa mees Arvo Kirs, kes on aastakümneid unehäirete ja hingamisseiskumistega võidelnud, räägib Maalehele oma loo.

Eelmise aasta 15. oktoobril alanud Eesti ühiskonna- ja majandusmeistrivõistlustel jõutakse lõpule 1. aprillil. Ülipingelises võistluses on läänlastel ja Läänemaaga seotud olnud isikutel tugevad positsioonid.

Lääne maavalitsus ootab ettepanekuid, kellele anda sel aastal Läänemaa aasta ema tiitel. Ettepanekuid saab esitada kuni 20. aprillini ning tiitli saaja kuulutatakse välja emadepäeva paiku.

Euroopa Parlamendi liige Yana Toom koostöös Euroopa Parlamendi ALDE fraktsiooniga kutsub oma valijaid kohtumisele laupäeval, 9. aprillil kell 13 Haapsalu muusikakooli saalis (Kastani 7). Samal päeval annab Toomi büroo sotsiaalmajas ka tasuta õigusabi. 

Haapsalus Wiedemanni 14 ajalooline ja suursugune hoone ehitatakse ümber elamuks. Korterite hinnad algavad 100 000 eurost. 

Lääne maavalitsus leiab, et Lihula vallavalitsus paistis 2015. aastal silma avatuse ja moodsa meediatööga ning vääriks Regionaalmaasika tiitlit. Seetõttu esitas maavalitsus vallavalitsuse kandidatuuri rahandusministeeriumi korraldatavale regionaalse arengu konkursile, teatas maavalitsus. 

Maaeluminister Urmas Kruuse kinnitas Läänemaa kalanduspiirkonna 2015-2025 tegevusstrateegia ning määras Läänemaa kalanduspiirkonnale tulevaks neljaks aastaks kokku 2 936 371 eurot toetust.

29. märtsil kell 17.11 said päästjad väljakutse Nõva valda Rannakülla, kus põles umbes 1,5 hektarit kulu. Päästjad likvideerisid põlengu kell 17.49.

Eile õhtul süüdati Virtsu esimeses tuulepargis lõkked, et sel moel mälestada president Lennart Merit, kel oleks tänavu täitunud 87 eluaastat. Seda traditsiooni kutsutakse Suure Lennu Kaare Tulede Teeks, mis sai alguse 2006. aasta kevadel.

Täna on Viljandis infopäev söödakäitlejatele, kus tutvustatakse muudatusi Euroopa Liidu söödavaldkonna õigusaktides, antakse juhiseid sigade Aafrika katkuga seotud riskide maandamiseks teravilja käitlemisel ning Salmonella vältimiseks sööda tootmisel.

Eesti päritolu kaubad moodustasid 2015. aastal 68% kogu kaupade ekspordist, teatas Statistikaamet. Kõige enam eksporditi Eesti päritolu masinaid ja seadmeid ning puitu ja puittooteid. Peamised ekspordi sihtriigid olid Rootsi ja Soome.

Hiiumaal jäi rajakaamerasse ilves, kes on hundi murtud hirvekorjuse juures, teatas Eesti Jahimeeste Selts. Tavapäraselt arvatakse, et ilves vanu korjuseid ei söö, kuid Kalle Kruusil on see juba teine juhus, kus ilves käib mitu päeva järjest hundi tagant jäänuseid söömas.

Võntküla külamajas saab homme kl 18.30 vaadata Eesti kinode vaadatuimat kodumaist filmi "Klassikokkutulek". Pääse maksab 3 eurot. 

Homme on viimane päev, mil saab Augustibluusi festivali passe osta soodsalt 33 euro eest. 1. aprillist passi hind kallineb. 

Kaks aastat ja viis kuud olen teinud Läänlast, aga 1. aprillist saab minust taas Lääne Elu ajakirjanik.

Keskerakonna Riigikogu valimiste kampaaniameeskonna liikme ja nüüd Põhja-Tallinna linnaosa vanema Raimond Kaljulaidi sõnul luiskas peaminister Taavi Rõivas intervjuus USA vestlussaatele The Daily Show, kui väitis, et Reformierakond võitis lisaks valimistele ka paberhääletuses.

Täna avatakse Hiiumaal Eesti kõige uhkem barokkstiili esindav, äsja restaureeritud ja sisustatud Suuremõisa mõis. Ennistatud härrastemajas tegutseb Hiiumaa ametikool ja Suuremõisa põhikool.

Kaitseväe toetuse väejuhatuse logistikapataljon harjutab sel nädalal Klooga harjutusväljal. Sellest tulenevalt liigub kolmapäeval ja neljapäeval marsruudil Ämari-Klooga-Ämari tavapärasest rohkem kaitseväe sõidukeid.

85% Eesti elanikest saavad puhta joogivee ühisveevärgi kaudu otse koju, pea sama paljude inimeste reovesi kogutakse kokku ühiskanalisatsiooni kaudu ning puhastatakse vastavalt nõuetele. Läänemaal on olukord kehvem.

Õpetajad üle Euroopa jagasid oma parimaid meetodeid, millega tugevdada õpilaste viit põhioskust: suuline eneseväljendus, matemaatilised oskused; lugemine; kirjutamine, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia.

Tänavu saab juba 10 aastat ajast, mil 29. märtsi päikseloojangu eel süüdatud lõkete ääres mõeldakse meie säravale presidendile Lennart Merile. Tänavu süütab Velise kultuuri- ja hariduse selts Suure Lennu Kaare ehk Tulede tee lõkked Virtsus.

Maksu- ja tolliametile (MTA) on oma eelmise aasta tuludeklaratsiooni esitanud juba 617 387 inimest. Enne 31. märtsil saabuvat tuludeklaratsiooni esitamise tähtpäeva lisandub veel eeldatavalt 40 000 deklaratsiooni, kohustus on tuludeklaratsioon esitada vähemalt 14 300  füüsilisest isikust ettevõtjal.

Möödunud kolmapäeval tähistati kogu maailmas metoroloogiapäeva. Nii ka Haapsalus, kus lasteraamatukokku on külla kutsutud tõeline polaaruurija Vello Park.

Detsembri keskel Nairobis toimunud Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) ministrite konverentsil otsustati pärast mitmeid päevi kestnud vaidlusi kaotada ekspordisubsiidiumid põllumajanduses. Kuidas vaevaliselt sündinud kokkuleppele jõuti, kirjutab Maablogis Eesti esindaja WTO juures Genfis Kristina Uibopuu.

Töötajaga juhtus tööõnnetus, kui ta töötas ketassaega. Töötaja arvates oli tööpink ohtlik, aga tööandja arvas, et see oli korras.

Kogu selle meediakajastuse ja tähelepanu juures jääb arusaam, nagu kõik koeraomanikud on vastutustundetud ja ei korista oma koera väljaheiteid. Mind isiklikult solvab selline üldistamine ja ka enamikke koeraomanikke, kes on teadlikud oma vastutusest koera ja koerapidamise seaduse ees.

Keskkonnaameti metsaosakonna teostatud 2015. aasta välitöödest selgus, et 77%-l kõigist metsauuendust vajavatest aladest on uuendustööd tehtud. Kõige tagasihoidlikumalt rakendasid uuendamisvõtteid Läänemaa metsaomanikud - 49%.

Autojuhtimise ajal telefoniga tegelemise tõttu juhtub Eestis keskmiselt üle kahe liiklusõnnetuse päevas, ütles maanteeameti ennetustöö osakonna juhataja Monika Heinrand.